Ochrana osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je: Obchodné meno: ROSALINDA RK, s. r. o.

Sídlo: Levočská 6118/19, 08001

IČO: 55928455 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 • Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Levočská 6118/19, 08001, Prešov

email: roseskingdom@roseskingdom.sk

telefón: +421 948 005 265

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 • Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 2. plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 3. oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 4. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 5. Účelom spracovania osobných údajov je
 6. vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 7. zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 8. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 2. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 7 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 3. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 7 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 4. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 • Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy:

Obchodné meno: Zásielkovňa s. r. o.

Sídlo: Muchovo námestie 3624/8, 851 01, Bratislava

IČO: 48136999

Obchodné meno: Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Sídlo: Technická 7, 821 04, Bratislava

IČO: 35834498

Obchodné meno: NEOSHIP s.r.o.

Sídlo: Miestneho priemyslu 1247, 029 01, Námestovo

IČO: 50 286 820

Obchodné meno: GLS General Logistics Sytems Slovakia s.r.o.

Sídlo: Budča 1039, 962 33, Budča

IČO: 36 624 942

Obchodné meno: Slovak Parcel Service s.r.o.

Sídlo: Senecká cesta 1900/28, Ivanka pri Dunaji

IČO: 31 329 217

 • zaisťujúce bankové a platobné služby eshopu a spoločnosti:

Obchodné meno: Československá obchodná banka a.s.

Sídlo: Žižková 11, 811 02, Bratislava

IČO: 36 854 140

Obchodné meno: Pay Solutions, a.s.

Sídlo: Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava

IČO: 47 866 233

Obchodné meno: GOPAY s.r.o.

Sídlo: Planá 67, 370 01, České Budějovice, Česká republika

IČO: 26 046768

Obchodné meno: Tatra banka, a.s.

Sídlo: Hodžovo námestie 3 811 06 Bratislava 1

IČO: 00686930

 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu:

-Wordpress

Obchodné meno: WebSupport s.r.o.

Sídlo: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava

IČO: 36 421 928

 • zaisťujúce marketingové služby:

Obchodné meno: MailerLite Limited

Sídlo: Ground Floor 71 Lower Baggot Street, Dublin

IČ DPH: IE3748416JH

Obchodné meno: Google Ireland Limited Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland

Sídlo: Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland

IČ DPH: IE 6388047V

Obchodné meno: Facebook Ireland Limited

Sídlo: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour

Dublin 2, Ireland

IČ DPH: IE9692928F

 • Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 2. právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 3. právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 4. právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 5. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 6. právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 7. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 8. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä: a. SSL certifikát na stránkach internetového obchodu, kde sú uvádzané osobné údaje.

b. Šifrovanie dát použitých pre autorizáciu osoby využívajúce funkcie internetového obchodu.

c. Prístup k účtu len po zadaní individuálneho prihlasovacieho mena a hesla.

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 30.7.2019.

PRIHLÁSTE SA K ODBERU A ZÍSKAJTE PREHĽAD O ZĽAVÁCH A NOVINKÁCH
.
crossmenu
0
  0
  Váš košík
  Váš košík je prázdnySpäť do obchodu